Separar síl·labes

Separador i comptador de síl·labes

Versió: 4.3. Setembre 2016
 Introdueix paraules, un text, una poesia, etc:
 
  Comptar síl·labes
  Veure en columnes


Benvingut al nostre separador de síl·labes online en català, que a més també és un comptador de síl·labes. Pots escriure una o més paraules, un text llarg o poemes, i la nostra web separarà les síl·labes i les comptarà segons les normes gramaticals estàndard

 

Una altra cosa a destacar és que si escrius unes estrofes, és a dir frases separades amb salts de línia, et dividirà les frases i si actives l'opció de comptar síl·labes, escriurà al costat de cada línia el resultat. Per exemple, si escrius aquests primers versos que hem trobat d'una poesia de Josep Piera:

 

Truca'm, amor, la porta;
com el vidre tremola un instant
quan el vent acarona l'arbreda,
així t'espere, jo, paraula oferta, goig.
Truca'm la porta, amor,
no t'espanten els lladrucs de la por;
jo t'espere
com només ho saps tu, em pense.
Mai no és llarga l'espera, ni és silenci,
si tu has de venir, amor meu, a cercar-me.
Vindràs, amor, a veure'm?
Una altra volta almenys, una només
si vols, una carícia,
una paraula, veure't,
sentir-te respirar al meu costat, com un foc;
somriure amb tu, escoltar
el desig arrugant els llençols del silenci,
dintre la música del temps,
l'harmonia dels núvols al fons d'una finestra,
els teus llavis, amor, els teus llavis,
una font, una sínia, una fira de goig...

 

Utilitzant el nostre separador de síl·labes i activant el comptador de síl·labes, el resultat seria el següent:

 

tru-cam-a-mor-la-por-ta (7 síl·labes)
com-el-vi-dre-tre-mo-la-un-ins-tant (10 síl·labes)
quan-el-vent-a-ca-ro-na-lar-bre-da (10 síl·labes)
ai-xí-tes-pe-re-jo-pa-rau-la-o-fer-ta-goig (13 síl·labes)
tru-cam-la-por-ta-a-mor (7 síl·labes)
no-tes-pan-ten-els-lla-drucs-de-la-por (10 síl·labes)
jo-tes-pe-re (4 síl·labes)
com-no-més-ho-saps-tu-em-pen-se (9 síl·labes)
mai-no-és-llar-ga-les-pe-ra-ni-és-si-len-ci (13 síl·labes)
si-tu-has-de-ve-nir-a-mor-meu-a-cer-car-me (13 síl·labes)
vin-dràs-a-mor-a-veu-rem (7 síl·labes)
u-na-al-tra-vol-ta-al-menys-u-na-no-més (12 síl·labes)
si-vols-u-na-ca-rí-ci-a (8 síl·labes)
u-na-pa-rau-la-veu-ret (7 síl·labes)
sen-tir-te-res-pi-rar-al-meu-cos-tat-com-un-foc (13 síl·labes)
som-riu-re-amb-tu-es-col-tar (8 síl·labes)
el-de-sig-ar-ru-gant-els-llen-çols-del-si-len-ci (13 síl·labes)
din-tre-la-mú-si-ca-del-temps (8 síl·labes)
lhar-mo-ni-a-dels-nú-vols-al-fons-du-na-fi-nes-tra (14 síl·labes)
els-teus-lla-vis-a-mor-els-teus-lla-vis (10 síl·labes)
u-na-font-u-na-sí-ni-a-u-na-fi-ra-de-goig (14 síl·labes)

 

I el segon resultat mostra les síl·labes separades tenint en compte les sinalefes:

 

tru-cam-a-mor-la-por-ta (6 síl·labes) [6 = 7-1]
com-el-vi-dre-tre-mo-laun-ins-tant (9 síl·labes)
quan-el-vent-a-ca-ro-na-lar-bre-da (9 síl·labes) [9 = 10-1]
ai-xí-tes-pe-re-jo-pa-rau-lao-fer-ta-goig (12 síl·labes)
tru-cam-la-por-taa-mor (6 síl·labes)
no-tes-pan-ten-els-lla-drucs-de-la-por (10 síl·labes)
jo-tes-pe-re (3 síl·labes) [3 = 4-1]
com-no-més-ho-saps-tuem-pen-se (7 síl·labes) [7 = 8-1]
mai-no-és-llar-ga-les-pe-ra-ni-és-si-len-ci (12 síl·labes) [12 = 13-1]
si-tuhas-de-ve-nir-a-mor-meua-cer-car-me (10 síl·labes) [10 = 11-1]
vin-dràs-a-mor-a-veu-rem (7 síl·labes)
u-naal-tra-vol-taal-menys-u-na-no-més (10 síl·labes)
si-vols-u-na-ca-rí-ci-a (6 síl·labes) [6 = 8-2]
u-na-pa-rau-la-veu-ret (7 síl·labes)
sen-tir-te-res-pi-rar-al-meu-cos-tat-com-un-foc (13 síl·labes)
som-riu-reamb-tues-col-tar (6 síl·labes)
el-des-ig-ar-ru-gant-els-llen-çols-del-si-len-ci (12 síl·labes) [12 = 13-1]
din-tre-la-mú-si-ca-del-temps (8 síl·labes)
lhar-mo-ni-a-dels-nú-vols-al-fons-du-na-fi-nes-tra (13 síl·labes) [13 = 14-1]
els-teus-lla-vis-a-mor-els-teus-lla-vis (9 síl·labes) [9 = 10-1]
u-na-font-u-na-sí-ni-au-na-fi-ra-de-goig (13 síl·labes)

 

També mostra totes les frases juntes, això és útil pels lingüistes que han d'aplicar alguna fórmula de llegibilitat i necessiten síl·labes o dividir un text llarg en síl·labes i comptar les seves síl·labes.

 

També volem aclarir que les sinalefes és quan l'última lletra d'una paraula i la primera lletra de la següent, són vocals i ignorant la lletra "h", i tenint en compte que de vegades enllaça síl·labes de tres paraules; p. ex., "Moda a Itàlia" se separa així "Mo-daai-tà-lia". El nostre "silabejador" té incorporat totes les normes gramaticals de separació de síl·labes en llengua catalana. Voldriem aclarir que tenim en compte la mètrica catalana i també les sinalefes que és quan l'última lletra d'una paraula i la primera lletra de la següent, són vocals i ignorant la lletra "h", i tenint en compte que de vegades enllaça síl·labes de tres paraules; p. ex., "Moda a Itàlia" se separa així "Mo-daai-tà-lia".

Cal recordar que a la mètrica en català, quan la línia d'una poesía finalitza amb una paraula que:

 

  • La síl·laba tònica està a la darrera síl·laba (denominades agudes o oxítones) o la línia finalitza amb una paraula monosíl·laba, no es realitza cap canvi
  • La síl·laba tònica (la qual es pronuncia més forta) en la penúltima síl·laba (anomenades greus o planes o paroxítones), SE LI RESTA 1 al recompte final de síl·labes.
  • La síl·laba tònica està en l'antepenúltima (denominades esdrúixola o proparoxítones) o anterior a l'antepenúltima síl·laba (sobreesdrúixola o superproparoxítones) SE LI RESTA 2 al recompte final de síl·labes.

I això és tot, esperem que us hagi sigut útil aquesta web.


 

El més cercat al nostre separador de síl·labes


Rivière: Separar síl·labes rivière.
Escrivíeu: Separar síl·labes escrivíeu.
Encotxen: Separar síl·labes encotxen.
Seleccionava: Separar síl·labes seleccionava.
Baromètric: Separar síl·labes baromètric.
Cartindrà: Separar síl·labes cartindrà.
Tristor: Separar síl·labes tristor.
Taparades: Separar síl·labes taparades.
Repelessen: Separar síl·labes repelessen.
Forma: Separar síl·labes forma.
Xiulet: Separar síl·labes xiulet.
Hiat: Separar síl·labes hiat.
Encuirassaries: Separar síl·labes encuirassaries.
Esquinancies: Separar síl·labes esquinancies.
Diàfisis: Separar síl·labes diàfisis.

Desmallàreu: Separar síl·labes desmallàreu.
Entreveiera: Separar síl·labes entreveiera.
Delatara: Separar síl·labes delatara.
Desmotar: Separar síl·labes desmotar.
Engalbarem: Separar síl·labes engalbarem.
Difractassem: Separar síl·labes difractassem.
Descarregador: Separar síl·labes descarregador.
Entretzenar: Separar síl·labes entretzenar.
Esconyaren: Separar síl·labes esconyaren.
Esbandeixi: Separar síl·labes esbandeixi.

 


[ Suggeriments? ¿Errors? Alguna bogeria? Contacta amb nosaltres ]


(C) www.separarensilabas.com